REGULAMENTUL CAMPANIEI TOMBOLA BALKANIK – PEGAS 2018

Posted on

Art. 1. Organizatorul
1.1.Organizatorul campaniei TOMBOLA BALKANIK – PEGAS 2018 denumita in continuare “Campanie” este ASOCIATIA CULTURALA METROPOLIS, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Matasari nr. 54 (fostul sediu fiind in Voluntari, jud. Ilfov, strada I.L.Caragiale, nr.41, camera 2), inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 671/94/2011 sentinta civila nr 61, cod identificare fiscala 28181667, cont bancar RO67 BACX 0000 0010 7339 5000, deschis la UniCredit Bank, sucursala Lipscani, reprezentată de dna Cristina Ungureanu – presedinte, denumită în continuare “Organizator”.
Campania este dedicata persoanelor care achizitioneaza, in avans, bilete si abonamente la evenimentul BALKANIK! Bucharest World Music Festival, ce se va desfasura in Bucuresti, la Gara Regala Baneasa, in perioada 07-09 septembrie 2018
1.3. Pentru a fi adus la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe pagina web a festivalului, www.balkanikfestival.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, avand obligatia de a anunta participantii cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.
1.4 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.2. Durata si locul de desfasurarea campaniei
2.1.Campania se va desfasura in perioada 09 august 2018 – 06 septembrie 2018.
2.2.Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 3. Drept de participare
3.1.Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani, implinita pana la data achizitiei online a unui bilet sau abonament BALKANIK! Bucharest World Music Festival, (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai partenerilor implicati in Campanie, si nici rudele si afinii acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.
3.3.Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acestuia.
3.4. Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres liber exprimat al castigatorului referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu evenimentul Balkanik! Bucharest World Music Festival 2018, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Castigatorul premiului va semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi inmanata Organizatorului.
3.5. In cazul in care castigatorul este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire al premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Mecanica promotionala
4.1. Pentrua fi inscrisi la Tombola, participantii trebuie sa:
• Achizitioneze online, prin partenerii nostri, un bilet sau un abonament la evenimentulBalkanik! Bucharest World Music Festival 2018, pana celtarziu la data 06 septembrie 2018;

ART.5 Tragerea la sorti
5.1.Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va efectua in data de 08 septembrie 2018 in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului prezentei Campanii.
5.2.In cadrul tragerii la sorti se vor extrage un castigator si 3 rezerve pentru un premiu ce consta intr-o bicicleta Pegas model PEGAS STRADA 1 OTEL 2S ROSU DICTATOR, in valoare de 1799 lei.

5.3 Tragerea la sorti in aceasta Campanie se va realiza prinu utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce va contine seriile unice ale biletelor si abonamentelor Balkanik! Bucharest World Music Festival 2018, achizitionate online pana la data de 06.09.2018, in prezenta unei comisii alcatuite din reprezentantii Organizatorului. Se vor extrage un castigator si 3 (trei) rezerve.

ART.6 Conditii de validare
6.1 Pentru ca un participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
• sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
• sa poata sa fie contactat, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
• in momentul contactarii sa declare nume, prenume, data nasterii si adresa completa;
6.2 In cazul in care participantul declarat castigator nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, aceasta va fi descalificat.
6.3 Se va apela la participantii desemnati cu titlul de rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului acestia nu pot lua legatura cu participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament.

Art. 7. Premiile
7.1 Premiul oferit in aceasta campanie este:
– o bicicleta Pegas model: STRADA 1 OTEL 2S ROSU DICTATOR in valoare de: 1799ron
7.2. Premiul se va expedia in termen de 45 de zile lucratoare de la validarea acestuia printr-o firma de curierat selectata de catre organizator sau prin ridicare de la sediul Asociatiei Culturale Metropolis din Strada Matasari nr. 54, sector 2, Bucuresti.Organizatorul nu isi asuma reponsabilitate pentru situatiile in care independent de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate revendica premiul in perioada de Revendicare.
7.3 Premiul este atribuit conform cu mecanismul descris la Art. 4 si va fi predat numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
7.4 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului constand in bunuri sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.
7.5 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.
7.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea câştigatorului în posesia premiului.
7.7Riscul livrarii pana la predare si obligatia de respectare a termenelor apartin Organizatorului care va depune toate diligentele pentru indeplinirea obligatiilor asumate de catre compania de curierat.
7.8 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea premiului oferit.
7.9 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in aceasta Campanie Promotionala. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste produsul respectiv.
7.10 Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acel premiu nerevendicat, ori necastigat, ori invalidat, ori care nu s-a putut livra din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiuluisau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai este datorat de catre Organizator.

Art. 8 – Incetarea inainte de termen a Campaniei
8.1 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
8.2 Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
8.3 In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 – Litigiile si legea aplicabila
9.1Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
9.2 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
9.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10 – Taxe
10.1 Premiul peste 600 de RON este subiect de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acesta, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 11 – Responsabilitate
11.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
11.2 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet;
• eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
• situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
11.3 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.

Art. 12 – Date personale
12.1 Se va aplica in mod corespunzator Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care creează cadrul instituțional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77,79, 80 și ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
12.2 Conform legislatiei sus-mentionate, Organizatorul (i) utilizeaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
12.2 Prin participarea la Campania promotionala, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.
12.3 Participarea la Tombola, constituie consimtamantul expres si prealabil al castigatorului premiului referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu, imaginea si vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislatiei in vigoare, si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta.
Participantul isi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, in orice moment, fara sa sufere prejudicii.
12.4 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala.
12.5 Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.

Aceste date vor fi păstrate pe durata campaniei, dupa care vor fi mentinute doar acele date necesare in scopul justificarii fiananciar-contabile.

In afara de procedura desemnarii castigatorului, nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi şterse.

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice realizarea obiectivului pentru care au fost colectate, respective participarea dvs. la tombola. În acest caz, noi suntem exonerati de răspundere. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la tel. 0314244524 email office [at] asociatiametropolis.ro sau la sediul Asociatiei Culturale Metropolis, situate in Bucuresti, Sector 2, Str. Matasari nr. 54.